Your browser does not support JavaScript!
Teacher Patent
資料所有者 資料標題 區域 專利類型 終止日期 證書字號 附件
國內 新型專利 2015-01-05 M269681  
國內 發明專利 2010-01-01 1111115  
國內 發明專利 2010-01-01 1111111113  
國內 發明專利 2023-02-24 191427  
國內 發明專利 2023-07-09 發明第I220682號  
國內 發明專利 2023-07-09 發明第I220681號  
國內 發明專利 2023-07-09 發明第206033 號  
國內 發明專利 2027-04-01 200712282  
國內 新型專利 2016-09-10 M297410  
國內 新型專利 2005-04-27 /  
國內 新型專利 2014-11-28 M285937  
國內 新型專利 2005-10-21 M278344  
國外(不含美國) 新型專利 2013-10-21 582009  
國外(不含美國) 發明專利 2024-01-27 JP 200523168  
國內 新型專利 2015-04-14 94205887  
國內 發明專利 2005-12-31 167735  
國內 發明專利 2005-12-31 181504  
美國 發明專利 2005-12-31 No. 6,524,622, B1, USA.  
國內 發明專利 2023-02-24 202041  
國內 發明專利 2005-12-20 (案號0092125018), ROC.