Your browser does not support JavaScript!
教師專利
qeqqeqeqweqe
資料所有者 資料標題 區域 專利類型 終止日期 證書字號 附件
國內 發明專利 2023-10-15 I238653  
國內 發明專利 2022-12-24 198949  
國內 發明專利 2022-01-10 149933  
國內 發明專利 2023-10-31 213442  
國內 發明專利 2024-08-10 I220376  
國外(不含美國) 發明專利 2022-07-15 6,420,248  
國外(不含美國) 發明專利 2022-11-25 6,485,654  
國內 發明專利 2021-06-12 發明第190228號  
國內 發明專利 2023-04-13 發明第 I 226929 號  
國外(不含美國) 新型專利 2023-03-24 6,537,792